Đổi, trả hàng

- Sản phẩm mới đổi trả theo quy định của nhà sản xuất.

- Các sản phẩm khác thỏa mãn chính sách đổi trả hàng được đổi trả trong vòng 7 ngày.